Yoshitomo Nara sticker in Utrecht

Yoshitomo Nara sticker, somewhere in Utrecht
.