Newton Faulker @ Paradiso, Amsterdam

Newton Faulker @ Paradiso, Amsterdam

Newton Faulker @ Paradiso, Amsterdam

Newton Faulker @ Paradiso, Amsterdam

Newton Faulker @ Paradiso, Amsterdam

Newton Faulkner @ Paradiso, Amsterdam
Newton Faulkner @ Paradiso, Amsterdam Newton Faulkner @ Paradiso, Amsterdam Newton Faulkner @ Paradiso, Amsterdam Newton Faulkner @ Paradiso, Amsterdam
.....